Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

 

ALU CASTING SUPPORT KFT.

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2021.11.15-től

 

1.         Az adatkezelő adatai:

Név: Alu Casting Support Kft.

Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 18

E-mail: info@alucasting.hu

2.         Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

 

Mi a célja ezen dokumentumnak?

Biztosítani a Alu Casting Support Kft., mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, illetőleg tájékoztatást adni az érintettek számára az adatkezelő működésével, tevékenységével összefüggő adatkezelési folyamatok tekintetében.

 

Mi a hatálya ezen dokumentumnak?

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed mindazon adatkezelésre, melyeket adatkezelő megvalósít. A dokumentum ennél fogva az adatkezelésekkel érintett természetes személyeket tájékoztatja a megvalósuló adatkezelésekről, melyeket Adatkezelő ténylegesen, az adatvédelmi alapelvek és adatkezelési szempontok figyelembevételével és tiszteletben tartásával folytat.

3.         Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén – biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4.         Adatkezelések

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

 1. Információkérés (megkeresés)
 2. Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések
 3. Számviteli jellegű adatkezelések
 4. Kamerarendszer üzemeltetésével megvalósuló adatkezelés
 5. Álláspályázatra jelentkezés
 6. Munkaviszony és adókötelezettség teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések
 7. Megbízási, alvállalkozói, illetve egyéb visszterhes jogviszony keretében megvalósuló adatkezelések

 

Információkérés (megkeresés)

Az érintettek részére elsősorban elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) áll rendelkezésre annak érdekében, hogy információt kérjenek adatkezelőtől (megkeresés). Erre az adatkezelő a saját belső szabályzatában, valamint nyilvános felületeken (pl. céginformáció) rögzített e-mail címe szolgál, mely megtalálható a következő oldalon is: http://www.alucasting.hu/elerhetoseg.php. Az érintett a megkereséssel fakultatív módon az adatkezelő rendelkezésére bocsátja e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy vezetéknevét oly módon, hogy a megkeresését értelemszerűen címzéssel látja el, valamint e-mail küldése által adatkezelő részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődő felhasználó (természetes személy) azonosítása annak érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában. Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, a következő intézkedésekkel:

 • A megadott e-mail címre küldött üzeneteket kizárólag adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalója láthatja.

Az e-mail útján beérkező megkereséseket Adatkezelő elektronikus úton, levelezési fiókjában és/vagy szerverén tárolja. A postai úton beérkező megkereséseket Adatkezelő ügyvezetője, vagy erre irányuló feladattal megbízott munkavállalója papír alapon eltárolja.

Adatkezelő a fenti módon beérkezett személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz

 • elektronikus megkeresés esetén a megkeresésre történő válaszadásig, folytonos kommunikáció (levélváltás) esetén pedig a kommunikáció véglegesítéséig, de legkésőbb az utolsó levélváltástól számított 30 naptári napig,
 • papír alapú megkeresés a levél beérkezésétől, de legkésőbb az utolsó levélváltástól számított 30 napig.

Adatkezelő az információkérés során elérhetővé teszi adatkezelési tájékoztatóját, mely tartalmazza a vonatkozó adatkezeléssel összefüggő tájékoztatást. Adatkezelő emellett adott esetben jelölőnégyzet kitöltésével ad lehetőséget arra, hogy az érintett nyilatkozzon arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót, elfogadja az abban foglaltakat, illetőleg hozzájárul az adatai kezeléséhez.

Jelen adatkezelés szabályai nem vonatkoznak az érintetti jogok érintettek általi érvényesítésére (lásd: Érintetti jogok érvényesítéséről szóló feljegyzés).

Információkérés (megkeresés) útján megvalósuló adatkezelések:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt– és vezetéknév

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat fenntartásának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári nap

E-mail cím vagy levél feladójának adatai

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat fenntartásának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári nap

Egyéb, a megkeresés okán az adatkezelő kezelésébe kerülő technikai azonosító

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat fenntartásának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári nap

 

Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Adatkezelő a jelen feljegyzésnek, valamint saját belső szabályzatának megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat.

 

A formanyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától függően:

 

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén:

– Az érintett neve,

– Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.)

– A kérelem tárgyát képező kezelt adat,

– A valós adat,

– Az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén:

– Név

– Adatalany beazonosításához szükséges további adatok,  

– Törölni kívánt adatok,

– Az érintett aláírása.

 

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén:

– Név,

– Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.),

– Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri.

– Az érintett aláírása.

 

A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papír alapon, ha a kérelem maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.

 

Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

 

Számviteli jellegű adatkezelések

Mivel adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, köteles annak megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséről, a beszámolója összeállításáról, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvek, az azokra épített szabályok betartásáról, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket teljesüléséről. Mindezek teljesítésére adatkezelő tevékenysége során könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot, azaz számlát állít ki, az üzleti évről készített beszámolót, üzleti jelentést, azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet készít, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, illetőleg analitikus, valamint részletező nyilvántartásokat vezet.

 

Adatkezelő ezeket a bizonylatokat az irányadó belső szabályzatainak, valamint a hivatkozott jogszabálynak megfelelően papír alapon és/vagy elektronikusan állítja ki. Akár papíron, akár elektronikusan kerül kiállításra a szóban forgó bizonylat, adatkezelő azt/azokat zártan, az illetéktelen hozzáféréstől elkülönítetten kezeli.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően az adatkezelő, mint gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (5) és (6) bekezdései szerint az elektronikus formában kiállított bizonylatot – a digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével – elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról – a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály előírásainak figyelembevételével – készített elektronikus másolattal az e törvény szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

Kamerarendszer üzemeltetésével megvalósuló adatkezelés

Adatkezelő külső szolgáltató (TFS Biztonságtechnikai Kft.) által üzemelteti a telephelyén létesített kamerarendszert. Az Adatkezelő telephelyén a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus megfigyelő rendszer működik, mely képet mutat és rögzít, ennél fogva az adatkezelő által bérelt, használt vagy birtokolt területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása az ott működő elektronikus megfigyelő rendszer (kamerák) által kerül rögzítésre és megfigyelésre. Az adatok rögzítésének helye: 3300 Eger, Kistályai út 18. szám alatti terület meghatározott pontja.

 

A kamerák aktuális képének megtekintésére az Adatkezelő felső vezetője jogosult, mely jogát az erre hivatott szoftver segítségével gyakorolja. Az alkalmazást az erre hivatott monitoron keresztül tudja használni, melynek használatát jelszó védi. A kamerák felvételének megtekintésére az adatkezelő felső vezetője, erre jogosultsággal rendelkező munkavállalói, illetőleg a külső biztonságtechnikai cég munkatársai jogosultak, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti. Az adatkezelő a felvételeket egy, a székhelyén elhelyezett merevlemezen tárolja, melyre a felvételek automatikusan, alkalmazás útján kerülnek fel.

A kamerarendszer működtetéséről a bejárat közelében elhelyezett figyelemfelhívó jelzés tájékoztatja az érintetteket.

 

A kamerák felvételének adathordozóra való rögzítésére az Adatkezelő felső vezetője jogosult. 

 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 28. § (2) bekezdésének c) pontja értelmében a közönség számára nyilvános magánterület védelme esetén a vagyonőr – jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést, ismertetést elhelyezni arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak (térfigyelés). Az érintettek a figyelemfelhívó jelzés által, valamint az adatkezelési tájékoztató rendelkezésre bocsátásával tájékozódnak a megfigyelő rendszer üzemeltetéséről.

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Képfelvétel

Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelő, valamint harmadik fél jogos érdeke

Közvetlenül az érintettől felvett

Felhasználás hiányában 30 napig.

 

Álláspályázatra jelentkezés

Az adatkezelő álláshirdetéseit honlapján, munkaerőközvetítést megvalósító más weboldalon, vagy személyes ajánlás útján teszi elérhetővé. Az adatkezelő a jelentkezés feltételeként bekért önéletrajzokat az azokban szereplő adatok biztonságának garantálása mellett tárolja, a cél megvalósulásáig, vagy annak megvalósulását követő 1 évig.

Adatkezelési részfolyamat:

Leírás:

Eseti jellegű álláspályáztatás álláskereső oldalakon megjelenő hirdetéssel

Elektronikusan szokták megküldeni az érintettek az adatkezelő e-mail címre, eseti jelleggel.

 

Adatkezelő a beérkezett jelentkezéseket fájl formájában lementi, melyeknek indokolt esetben a beküldő jelölt nevével azonos fájlnevet ad. Amennyiben a jelentkező érintett önéletrajzot is küld, Adatkezelő a belső nyilvántartásában rögzített műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja az abban szereplő adatok biztonságát; Adatkezelő nem teszi lehetővé az önéletrajzok által a kezelésébe került személyes adatok megismerhetőségét olyanok számára, akik nem rendelkeznek erre jogosultsággal.

 

Adatkezelő a kiválasztási folyamat során, illetőleg a kiválasztás végén (pozitív elbírálás esetén) tájékoztatást ad arról, hogy a kiválasztás során milyen adatkezelések valósultak meg. Emellett, ha a kiválasztás során adatkezelő felkereste az érintett közösségi médiafelületen regisztrált adatlapját (pl. facebook, linkedIn stb.), abban az esetben az érintett tudomására hozza annak tényét, hogy a kiválasztásban szerepet játszott az érintett meghatározott, nyilvános (közösségi médiafelületen regisztrált) adatlapján szereplő, nyilvános adatok megismerése is. Ugyanakkor az adatkezelő minden esetben tartózkodik az érintett korlátozottan nyilvános adatainak megismerésétől (pl. zárt facebook csoportban folytatott magatartás, tevékenység), az esetlegesen tudomására jutott ilyen jellegű adatot a kiválasztás során nem veszi figyelembe.

Az adatkezelő (kiválasztott) munkavállalója az erre alkalmas Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával hozzájárul a jelen adatkezeléshez, illetve az Adatkezelő belső szabályzatának elfogadásával kinyilvánítja, hogy kiválasztása a fenti szempontok figyelembevételével valósult meg, illetőleg, ha ezzel ellentétes tapasztalatai voltak, akkor azt a munkaszerződés aláírását követő 30 naptári napon belül, panasz útján jelzi az adatkezelőnek.

 

Tekintettel arra, hogy a még nem kiválasztott érintett – jelentkezés esetén – egy nyilvános felhívásra reagálva a személyes adatait tartalmazó önéletrajzát a felhívást megjelentető felület által nyilvánosságra hozza, valamint arra, hogy a jelen adatkezelés a céljának (pályáztatás) megvalósulásához szükséges és azzal arányos, adatkezelő a jogszabályoknak megfelelő jogalapot deklarál a munkaügyi adatkezelésének, hivatkozva az Infotv. 5. § (1) bekezdés d) pontjára: „Személyes adat e törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban akkor kezelhető, ha (…) a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.”

 

A ki nem választott jelöltek önéletrajzát a kiválasztással egyidejűleg az adatkezelő törli, illetve a kiválasztott jelentkező önéletrajzát is törli akkor, ha az a jelentkezését visszavonja. A jövőben kiírásra kerülő pályázatok vonatkozásában adatkezelő nem használja fel a beérkezett és törölt önéletrajzokat a későbbiekben

 

Munkaviszony és adókötelezettség teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések

Az adott munkaszerződés megkötése előtt a munkaviszony létesítése céljából megküldött személyes adatok rendelkezésre bocsátásával, a munkaszerződés megkötése után a munkaszerződés megkötésével az adatkezelő kezelésébe kerülnek.

Tekintve, hogy a jogviszony létrejöttéhez írásban történő szerződéskötés szükséges, az adatkezelő elsősorban papír alapon őrzi meg a szerződéseket az őt megillető példányban. Ezeket a nyilvánosságtól elzártan, fizikai módon kezeli, az ezekhez történő hozzáféréssel csak meghatározott jogosultsággal rendelkező adatkezelést végző személy rendelkezhet.

 

Az elektronikusan, szerkeszthető formában előkészített szerződéstervezeteket a szerződéskötés után adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 naptári napon belül törli.

 

A munkaszerződés adattartalmáról a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 23.§ (2) bekezdése rendelkezik, mely szerint a megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatait. Az Mt. 10.§ (1) bekezdése alapján a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

 

Az adatkezelő a munkaszerződés megkötése, teljesítése érdekében bekéri az érintett ehhez szükséges, jelen feljegyzésben meghatározott adatait. A bekért adatokat adatkezelő a nyilvánosságtól elzártan, a munkaviszony megszűnésétől számított 1 évig kezeli. Az érintett által esetlegesen lemásolt, személyazonosításra nem alkalmas okiratok, dokumentumok adatkezelő által beszerzett, vagy adatkezelőhöz elektronikus úton beküldött fényképmásolatát adatkezelő különös gondossággal kezeli, azokat a belépőknek szánt hozzájáruló nyilatkozat tartalmával összhangban a belépő munkavállaló személyügyi dossziéjába befűzve őrzi, illetve informatikai rendszerében tárolja. A fényképmásolatokat a cél megvalósulásakor Adatkezelő haladéktalanul törli.

 

A munkavállalók munkabérjegyzékét adatkezelő nyomtatott formában, névvel ellátott és leragasztott borítékba helyezve bocsátja a munkavállalók rendelkezésére, illetve azok átvételét átvételi lista vezetésével nyilvántartja, illetve az átvevők aláírását ezen a nyilvántartáson beszerzi. A munkabérjegyzéken szerepel az érintett munkavállaló kereszt- és vezetékneve, a munkáltató neve, adóazonosító jele, jogviszonyának jellege, a rendelkezésére álló szabadságok száma (beleértve a betegszabadságok számát is), a természetbeni és a pénzbeni járandóság, az átutalások összege (illetve annak mértéke, hogy ennek hány százaléka került átutalásra a bank számára). Ezen felül a nyomtatvány tartalmazza a következő személyes adatokat: juttatások megoszlása, adószámításnál figyelembe vett adatok (nevezetesen az adóalap, az összes adóköteles jövedelem, adott esetben kedvezmények, és a nem adóköteles jövedelem), egyéb tájékoztató adatok (távolléti díj, egyészségügyi hozzájárulás, SZOCHO alap, SZOCHO adó, besorolási bér, illetve havi alapilletmény összege).

 

A munkavállaló kilépése esetén – amennyiben adatkezelő rendelkezik vele, úgy munkaügyi és információbiztonsági tárgyú szabályzatával összhangban, és amennyiben az adott munkavállaló számára a munkáltatói jogok gyakorlója megengedte a céges eszközök magáncélra történő használatát – adatkezelő mind rendes, mind rendkívüli felmondás esetén lehetőséget biztosít a kilépő munkavállalónak, hogy személyes jellegű anyagait, mentéseit, dokumentumait, üzeneteit, egyéb fájljait a kilépés előtt a számára rendelkezésre bocsátott céges eszközökről (számítógép, céges telefon stb.) eltávolítsa, kimentse vagy meghatározott adathordozón elhozza. Amennyiben a felek írásban megállapodtak a munkaszerződés megkötésekor abban, hogy munkavállaló nem használhatja a céges eszközöket magáncélra, vagy adatkezelő munkavállaló által elfogadott munkaügyi vagy információbiztonsági tárgyú szabályzata nem teszi lehetővé a céges eszközök magáncélra történő használatát, úgy adatkezelő vélelmezi, hogy munkavállaló céges eszközein nincs olyan tartalom, amely magáncélú, illetve személyes adatok deríthetők vagy következtethetők ki belőle. A vélelem ellenére a következmények enyhítése vagy megelőzése végett adatkezelő a lehetőségeihez mérten, az észszerűség határain belül megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy a kilépő érintettet ne érje hátrány.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3)-(4) bekezdése alapján az iratokat (a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is) az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie. A munkáltató (kifizető) az általa megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat a jelen bekezdésben foglalt időpontig megőrzi. A természetes személy (érintett) ugyanakkor az iratait az Art. 78. § (6) bekezdésnek megfelelően maga köteles megőrizni. Ha az adókötelezettség az érintett halála miatt szűnt meg, az iratokat a vele közös háztartásban élt hozzátartozója, ennek hiányában az örökös köteles az állami vagy az önkormányzati adóhatósághoz továbbítani.

 

Az Art. 77. § (1) bekezdésben meghatározott, személyes adatokat tartalmazó iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó (adatkezelő) a hivatkozott jogszabállyal összhangban az adóhatósághoz bejelentett helyen (székhelyén) őrzi. Adatkezelő az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre továbbíthatja, az adóhatóság felhívására azonban azokat 3 munkanapon belül be kell mutatni.

 

A jelen feljegyzésben rögzített adatkezelések célja általánosan a megállapodás teljesítése, munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint (munkaszerződés esetén) azonosítás.

 

A GDPR (44) bekezdése kimondja: „Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.” Az adatkezelő a munkaszerződés, mint írásban megkötött megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatként határozza meg a felek nevén felül a következő adatokat: a munkavállaló lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma, valamint adóazonosítója és aláírása. Ezeken felül a munkaszerződés a munkavállaló aláírását és a beosztását / munkakörét, valamint munkabérét is szükségszerűen tartalmazza, illetőleg kitér a munkavégzés helyére és az érintett bankszámlaszámára is. Mivel a munkaszerződés az Art. szerinti iratnak (okiratnak) minősül, a munkaszerződésben szereplő személyes adatok kezelése az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. A személyes adatok kezeléséhez ezen felül az érintett kifejezetten hozzájárult, amikor belépésekor aláírja a belépő munkavállalóknak szánt Hozzájáruló nyilatkozatot, ezzel pedig elfogadja annak rendelkezéseit. A hozzájáruló nyilatkozatban rögzítésre kerülnek az érintett következő személyes adatai: az érintett belépő munkavállaó neve, születési helye és ideje, anyja neve és aláírása.

 

Az Mt. 23.§ (2) bekezdése, illetve a 10. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony, illetve adótelezettségek és számviteli feladatok teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezelhetők.

Munkaviszony, illetve adókötelezettségek és számviteli feladatok teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések:

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt- és vezetéknév

A megállapodás teljesítése, munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Születési hely és idő

A megállapodás teljesítése, munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

anyja neve

Azonosítás a jogviszony ideje alatt

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

lakcím

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

beosztás

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

aláírás

A megállapodás teljesítése

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Adóazonosító

A megállapodás teljesítése, illetve munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

TAJ szám

A megállapodás teljesítése, illetve munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Munkabérjegyzék kiállításával és átadásával megvalósuló adatkezelések:

A nyomtatvány jelen tájékoztató szerinti adattartama a fentieken felül

Munkaügyi, számviteli kötelezettségek teljesítése

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

 

Megbízási, alvállalkozói, illetve egyéb visszterhes jogviszony keretében megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő bizonyos feladatok ellátására (alvállalkozót, megbízottat, illetőleg egyéb tipikus vagy atipikus szerződési konstrukció szerinti felet bíz meg működése során.

 

Azon vállalkozások, egyéb jogi személyek (pl. megbízottak, cégek, vállalkozók), illetőleg állami vagy önkormányzati szervek vonatkozásában, melyekkel az adatkezelő írásban szerződést köt bármilyen fajta munka teljesítésére, az adatkezelő egyébként nem kezel adatot, tekintve, hogy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok révén nem állnak az Infotv. érintettre vonatkozó hatálya alatt (nem minősülnek érintettnek, legfeljebb adatkezelőnek). Azonban a szerződésekben esetlegesen megjelenő természetes személyek adatait (pl. kapcsolattartók adatait, a jogi személy képviselőjének adatait) az adatkezelő jelen tájékoztatóban, valamint belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

Adatkezelő ugyanakkor szerződést létesíthet a fenti módon természetes személyekkel is, alvállalkozói vagy megbízási konstrukcióban. Ennél fogva a szerződésben szereplő megbízotti adatokat megjelentető részénél személyes adatok kerülnek rögzítésre, amennyiben a szerződés fél természetes személy.

 

A GDPR (44) bekezdése kimondja: „Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.” Az adatkezelő a természetes személlyel kötött megbízási, vállalkozói vagy egyéb, tipikus vagy atipikus szerződés, mint írásban megkötött megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatként határozza meg a felek nevén felül a következő adatokat: a szerződő fél lakcíme, születési helye és ideje, valamint adóazonosítója és a fizetés teljesítésével összefüggő bankszámla adatok (pl. kedvezményezett neve, bank neve, SWIFT kód, IBAN azonosító). Ezeken felül az említett szerződések a szerződő fél titulusát, beosztását, aláírását, illetőleg telefonszámát és e-mail címét is, mint kapcsolattartás szempontjából releváns adatokat, szükségszerűen tartalmazza vagy tartalmazhatja. Mivel az említett szerződések az Art. szerinti iratnak (okiratnak) minősülnek, az azokban szereplő személyes adatok kezelése az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. Ebből kifolyólag a jogviszony, illetve adótelezettségek és számviteli feladatok teljesítése keretében megvalósuló adatkezelések az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezelhetők: „Személyes adat e törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban akkor kezelhető, ha (…) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.”

Szerződő – természetes személy – személyes (számlázási) adatai a szerződés szerződő fél adatait megjelentető részénél, valamint a kapcsolattartói adatokat megjelentető részénél:

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt- és vezetéknév

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Titulus

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Születési hely, idő

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Adószám

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Telefonszám

Kapcsolattartás a jogviszony ideje alatt

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

E-mail cím

Kapcsolattartás a jogviszony ideje alatt

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Lakcím

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Beosztás

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján, valamint azonosítás

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

Bankszámla adatok (kedvezményezett, bank neve, IBAN, SWIFT kód)

A megállapodás teljesítése a hiteles adatok alapján.

Szerződés teljesítése

Közvetlenül az érintettől felvett

Törvényben meghatározott határideig: Art. 78. § (3)-(4)

 

Üzletvitellel összefüggő nyilvántartások

 

Adatkezelő a következő adatkezelési folyamatokat valósítja meg az üzletmenetfolytonosság biztosítása érdekében:

 • Targoncanapló
 • „Műszakindító” check lista
 • Helyettesítési terv

 

Targoncanapló:

Aki a targoncát használja, előzetesen ellenőrzi, hogy megfelelő-e a targonca műszaki állapota.

Ezen adatkezelés keretében Adatkezelő birtokába kerül az érintett neve, aláírása, a targonca használatának dátuma, illetve adott esetben a használatot megelőzően tett észrevétel.

Az adatkezelés célja az emelőgép műszaki megfelelőségének ellenőrzése a 6/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet alapján.

Ezen adatkezelés kizárólag azokat a munkavállalókat, illetve megbízott személyeket érinti, akik gépkezelői jogosítvánnyal rendelkeznek.

Az adatkezelés jogalapja a foglalkoztatási jogviszony alapján képező szerződés teljesítése, melyhez hozzátartozik a berendezések műszakilag megfelelő állapotának ellenőrzése a használat előtt.

 

„Műszakindító” check lista

A Megbízott vezető ebben a jóváhagyó listában állapítja meg, hogy az alapanyag alkalmas a gyártásra. Ennél fogva a lista tartalmazza a következő adatokat: megbízott műszaki vezető neve, beosztása, a kiállítás dátuma, aláírás, illetőleg megállapítása azon szempontokra nézve, hogy milyen feltételek alapján indulhat el a munka a tárgyi alapanyaggal. Az adatkezelés célja az adatkezelő belső, gyártási tevékenység szabályozásáról szóló szabályzatának megfelelően a gyártási tevékenység szabályozása.

Az adatkezeléssel érintettek a következők: A listát kiállító megbízott műszaki vezető.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, ugyanis adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a megbízott műszaki vezető nyilatkozzon az alapanyag megfelelőségéről.

 

Helyettesítési terv

Az adatkezelés fő funkciója, hogy amennyiben valaki kiesik az üzletmenetből, akkor a helyettesítési tervben szereplő ugrik be a helyére. A terv kizárólag a beosztottak neveit tartalmazza. Az adatkezelés célja az üzletmenetfolytonosság biztosítása az adatkezelőnél. Adatkezeléssel összefüggésben a természetes személyek alábbi köre tekinthető érintettnek: Az adatkezelő azon beosztottjai, aki az üzletmenet folytatása és helyettesítése szempontjából relevanciával bír. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőn jogos érdeke, mely az üzletmenetfolytonosság biztosításához fűződik.

 

5.     Az adatkezelés szabályai:  

 

Az érintettet megillető jogok köre:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
 6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 

 1. tiltakozzon az adatkezelés ellen:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett kérelmei:

Az érintettnek a fenti, az érintett jogairól szóló bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:

 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 • személyes adatainak helyesbítését:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • személyes adatainak törlését vagy zárolását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

 

 • személyes adatainak kezelésének korlátozását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.     Jogorvoslat:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 10 évig megőrzi.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével törli.

 

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Hatóság neve:                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Hatóság rövidített neve:    NAIH

Székhely:                         1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                            www.naih.hu

Email:                              ugyfelszolgalat@naih.hu

7.     Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint az irányadók.


A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat sem a megadás után, sem azt követően nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.